مسئول دفتر معاونت

نام حوزه: معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی: مجید بصیری گورابی

شرح وظایف:

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

اطلاعات تماس: مستقیم: ۳۳۴۸۰۲۲۹  داخلی:۱۰۲۰   آدرس پست الکترونیکی: mbasiri77[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

۱- کارشناسی پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(۸۹-۸۵)

۲- رئیس اداره انتشارات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(۹۲-۸۹)

۳- دبیر شورای انتشارات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(۹۲-۸۹)

۴- کارشناس پژوهش و فناوری شاغل در دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۹۳-۹۲)

۵-کارشناس پژوهش و فناوری شاغل در دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت(۹۳)

۶- کارشناس پژوهش و فناوری شاغل در دفتر معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت(۹۴)

۷- مسول انبار

سوابق پژوهشی:

رئیس اداره انتشارات(چاپ کتب و مجلات علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۹۲-۸۹)

دبیر شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (۹۲-۸۹)

 

آخرین ویرایش۰۸ شهریور ۱۳۹۵