تماس با ما

اطلاعات تماس حوزه معاونت اداری مالی

آدرس: رشت- دروازه لاکان- پل تالشان - مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)

تلفن:

 ۳۳۴۲۳۱۵۲ / ۳۳۴۲۳۱۵۳ / ۳۳۴۲۳۱۵۴ / ۳۳۴۲۳۳۰۸  / ۳۳۴۲۴۰۸۰

۳۳۴۲۴۰۸۱ / ۳۳۴۲۴۰۸۲ / ۳۳۴۲۴۰۸۳ / ۳۳۴۲۴۰۸۴ / ۳۳۴۴۷۸۹۹

نام قسمت

نام مسئول

شماره داخلی

آبدارخانه طبقه اول

آقای مرادی

۱۰۵۲

آبدارخانه طبقه دوم

آقای رضائیان

۱۰۱۳

اپراتور ( مرکز تلفن )

آقای غلامی

۱۰۳۴

اموال

خانم میکائیلی

۱۰۳۷

آقای نوروزی

۱۲۸۵

انبار

آقای بصیری

۱۰۷۷

انتشارات

آقای قنبری

۱۱۷۵

بایگانی حسابداری

آقای مسرور

۱۰۳۵

تدارکات

آقایان رضایی- رمضانپور- آوریده

۱۰۵۱-۱۰۳۱

حقوق و دستمزد

آقای پورجعفر

۱۰۴۶

خانم قویدل

۱۰۴۸

آقای تیموری

۱۰۳۸

آقای جوانبخت

۱۰۶۷

خدمات

آقای پورحسین

۱۱۳۹

دبیرخانه مرکزی

خانم یعقوب زاده

۱۰۴۲

آقای تیموری

۱۰۴۷

آقای اصغری

۱۰۴۳

آقای کشتکار و خانم موسویان

۱۰۴۱

دفتر معاون اداری و مالی

آقای محافظ

۱۰۲۱- ۱۰۲۰

رسیدگی به اسناد

خانم فروغی

۱۰۳۹

آقای نجفقلی زاده

۱۰۴۵

آقای خوبرو پاک

۱۰۳۶

آقای شریفی آزاد

۱۰۴۰

خانم میرزایی

۱۲۸۳

خانم حلاجیان

۱۰۲۹

صدور چک

خانم قلیزاده

۱۰۲۹

آقای تهمتن

۱۰۳۵

صندوق رفاه

خانم مریخی

۱۰۵۰

آقای رحمتی

۱۱۸۴

آقایان کاظمی و محمودی

۱۰۵۵

خانم پاکروان

۱۰۴۹

کارگزینی

آقای یکتا پور

۱۰۲۳

خانم نیک

۱۲۸۱

خانم فرهنگ خواه

۱۰۲۲

مالی دانشجویی

خانم ساسانی

۱۲۸۲

آقای رضایی

۱۰۵۶

خانم خردمند

۱۰۵۳

خانم قربانی

۱۱۰۶

مدیر امور اداری

آقای مصطفی زاده

۱۰۲۶

مدیرمالی

آقای پارسایی

۱۰۲۴

نامه رسان

آقای آذرمی

۱۰۶۳

نقلیه

آقای رستمی و همکاران

۱۱۴۱-۱۰۹۱

 
آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۴