مناقصه و مزایده

برگه مزایده 60 اصله درخت صنوبر(شهریور 1400)

برگه مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1388 (شهریور 1400)

برگه مزایده یک دستگاه پژوه 405 مدل 1389 (شهریور 1400)

مناقصه تاسیسات مکانیکی واحد رشت (تیر 1400)

برگ درخواست شرکت در مناقصه پشتیبانی امنیت شبکه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (اردیبهشت 1400)

برگ درخواست شرکت در مزایده انتشارات دانشجویی (بهمن 99)

برگ شرایط برگزاری مزایده عمومی یک دستگاه پژو 405 مدل 1388 - شماره یک

برگ شرایط برگزاری مزایده عمومی یک دستگاه پژو 405 مدل 1388 - شماره دو

برگ شرایط برگزاری مزایده عمومی یک دستگاه پژو 405 مدل 1389 - شماره یک

برگ درخواست و شرایط شرکت در مزایده یک باب ساختمان و محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

برگ شرایط برگزاری مزایده عمومی یک دستگاه اتوبوس مدل ۱۳۸۵ - شماره یک

برگ شرایط برگزاری مزایده عمومی یک دستگاه اتوبوس مدل ۱۳۸۵ - شماره دو

برگ درخواست و شرایط شرکت در تجدید مزایده پارکینگ دانشجویی

برگ شرایط برگزاری  مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۹

برگ شرایط برگزاری  مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل پراید مدل ۱۳۸۸

برگ شرایط برگزاری  مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۰

برگ شرایط برگزاری  مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل پراید مدل ۱۳۸۵

برگ شرایط برگزاری  مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۰