کارکنان دانشگاه

اسامی کارکنان واحد رشت
 
ردیف نام نام خانوادگی 
۱ محمود آبکار
۲ ربابه آذری
۳ فریدون آزادغلامی
۴ اکبر  آزرمی
۵ پروین آسایش طلب
۶ امیر آقایی
۷ سید جواد آل حجت
۸ حسین  آوریده
۹ اسماعیل  ابراهیم زاده
۱۰ سهراب احمدی
۱۱ مهدی  احمدی فومنی
۱۲ زهرا ارشاد
۱۳ سیما اسدی
۱۴
 
مریم اسدپور
۱۵ قاسم اسلامی
۱۶ مهناز  اسلانی نژاد
۱۷ جبار اسماعیل زاده
۱۸ حمید اصغری عطار
۱۹ محمد  افروزان
۲۰ عباس  اقبالپور
۲۱ سیامک اقلیما
۲۲ مینا اکبرپور
۲۳ نسرین اکبری ملاسرایی
۲۴ ابوالقاسم امیدی
۲۵ بهارک امین طینت
۲۶ میترا امیرجانی
۲۷ سیروس امیری
۲۸ حسین  اولیایی
۲۹ مختار ایمانی
۳۰ ام البنین بابایی پور دیوشلی
۳۱ فریبا  باقری
۳۲ سید حسین باقری
۳۳ منا باقری
۳۴ هنگامه باقری پور
۳۵ محسن بخت خواه 
۳۶ شادمان  بختیاری
۳۷ حسن  بخشی زاده
۳۸ غلامرضا بخشی زاده
۳۹ زینب خاتون بشیری 
۴۰ مجید بصیری گورابی
۴۱ علی اصغر بلندرفتار
۴۲ سکینه  بلندکردار
۴۳ اکبر بنوره
۴۴ سیدنظام بهاری سقالکساری
۴۵ سیدجعفر بهاری سقالکساری
۴۶ معصومه بهبودی
۴۷ علی بهرامی
۴۸ یونس پارسایی خمامی
۴۹ وحید پاک نیای پسیخانی
۵۰ مژگان پاکروان
۵۱ آذر پورابراهیمی
۵۲ کبری پوربخش
۵۳ حسین پورجعفر
۵۴ کریم پورحسین
۵۵ فاطمه پورخانی
۵۶ شیده  پورخلیلی
۵۷ سیده طیبه  پورخلیلی
۵۸ آزیتا پوررحیمی اخلاقی
۵۹ سید ابراهیم  پوررضایی
۶۰ بهروز پورمحسن
۶۱ لیلا پورمحمد
۶۲ فاطمه پورناصرانی
۶۳ زهرا پورنیاکان
۶۴ علی  پیشه ور
۶۵ سکینه پیشه ور 
۶۶ فرزانه تراب پرهیز
۶۷ طاهره ترابی
۶۸ رضا تقوی زاد
۶۹ غلامرضا تقی زاده
۷۰ ملیحه توکل امید
۷۱ شبنم  توکلی
۷۲ اسماعیل تهمتن سراوانی 
۷۳ نعیمه تهوری
۷۴ کریم  تیغ نورد
۷۵ مازیار تیموری
۷۶ طاهره جعفرزاده
۷۷ معصومه جعفرنژاد عثماوندانی
۷۸ سیداحمد جعفری
۷۹ احمد جلیلی 
۸۰ سهراب جمالنژاد
۸۱ سودابه  جوادیان
۸۲ حسین جوانبخت
۸۳ منوچهر  جهانپور
۸۴ شهربانو حاجی اکبری
۸۵ تهمینه حبیبی
۸۶ رحیم حجتی
۸۷ مریم حسابی دهبنه
۸۸ حسین  حسن جانی
۸۹ محمود حسنی
۹۰ مهدی حسین پور
۹۱ مصطفی  حسین پور گورابی
۹۲ سعید حسین زاده
۹۳ الهام حسینی
۹۴ زهرا حسین زاده
۹۵ سیدمحمد حسینی
۹۶ حاجی محمد حسینی
۹۷ سیدجواد حسینی
۹۸ عیسی حسینی ارکانی
۹۹ تقی حسینی خراط
۱۰۰ فریده حق پرست
۱۰۱ نقی  حقیقت
۱۰۲ بهرام حقیقی
۱۰۳ ربابه حلاجیان
۱۰۴ حمیرا حودت
۱۰۵ عادله حیدری
۱۰۶ مسعود حیدرنیا
۱۰۷ سیده الهه  خاتمی 
۱۰۸ امیر