امور بانکی

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: اسماعیل تهمتن سراوانی

شرح وظایف: بایگانی اسناد مالی و صدور چک

آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی

اطلاعات تماس: داخلی:  ۱۰۳۵


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۴