انبار و اموال

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: محمدرضا نوروزی سرایدشتی

شرح وظایف: صدور رسید و حواله انبار و تنظیم اسناد مالی

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۸۵

سوابق اجرایی: ۱۸ سال در حوزه مالی صدور حواله و رسید انبار و تنظیم اسناد مالی

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: خسرو رضائیان

شرح وظایف: بایگانی امور مالی

آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۳۵

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۳۹۵