رسیدگی به اسناد

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: محمود نجفقلی زاده

شرح وظایف: مسئول رسیدگی و صدور اسناد مالی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماس:    داخلی: ۱۰۴۵

سوابق اجرایی:

کارشناس آموزش (۳ سال)

کارشناس مالی ( ۱۵ سال)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: سودابه فروغی

شرح وظایف: مسئول رسیدگی به اسناد مالی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

اطلاعات تماس:   داخلی:  ۱۰۳۹ 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: محمدرضا خوبرو پاک

شرح وظایف: تنظیم سند

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی:  ۱۰۳۶

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: رضا شریفی آزاد

شرح وظایف: مسئول مغایرت بانکی - صدور اسناد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی

اطلاعات تماسداخلی: ۱۰۴۰   آدرس پست الکترونیکی:  Reza-sarifiazad[at]yahoo.com

سوابق اجرایی: شرکتهای خصوصی و دولتی، بنیاد شهید، سازمان مرکزی

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: ربابه حلاجیان

شرح وظایف: صدور اسناد مالی- تنظیم صورت مغایرت های بانکی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۲۹      آدرس پست الکترونیکی: Rhalajiyan[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

- کارشناس مسئول رسیدگی اسناد مالی ( واحد پزشکی تهران)

- رئیس اداره حقوق و دستمزد ( واحد پزشکی تهران)

- مسئول امور پژوهشی و طرح و برنامه و بودجه ( علوم و تحقیقات گیلان)

- مسئول حسابداری انبار و اموال ( علوم و تحقیقات گیلان)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۶