حقوق و دستمزد

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: راضیه میرزائی

شرح وظایف: مسئول حقوق و دستمزد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی

اطلاعات تماسداخلی: ۱۰۴۶    آدرس پست الکترونیکی: Nooshin.mirzaei[at]ymail.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امور مالی)

نام و نام خانوادگی: مازیار تیموری اوغاز

شرح وظایف: راهبری سیستم های کامپیوتری مالی و اداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی نرم افزار

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۳۸       آدرس پست الکترونیکی: enastaran[at]gmail.com

سوابق اجرایی: مسئول خدمات ماشینی واحد از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام حوزه:معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: محمدحسن فلاح مشفق

شرح وظایف: انجام امور مالی دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۶۷  آدرس پست الکترونیکی: Milad.moshfegh675[at]gmail.com


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امور مالی)

نام و نام خانوادگی: محمد مسرور

شرح وظایف: بایگانی اسناد مالی، ارسال لیست ها و چک های بیمه و مالیات

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۳۵

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۷