نقلیه

نام حوزه: معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی: حمید صفدری لرد

شرح وظایف: مسئول نقلیه- انجام امور مربوط به تصادفات و دریافت خسارت از شرکت بیمه، هماهنگی امور نقلیه در رابطه با سرویس دهی، پرداخت وجه سوخت، انجام سرویس های اتوبوس و خودروهای سبک و ...

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم:۳۳۴۴۷۰۶۵     داخلی:  ۱۱۴۱

سوابق اجرایی: 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: حسن خانواده محجوب

شرح وظایف:امور نقلیه- انجام سرویس دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم

اطلاعات تماس:تلفن مستقیم:۳۳۴۴۷۰۶۵     داخلی:  ۱۰۹۱

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: ایرج قبله نما مقدم

شرح وظایف:امور نقلیه- انجام سرویس دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم (دانشجوی کاردانی مکانیک خودرو)

اطلاعات تماس:تلفن مستقیم:۳۳۴۴۷۰۶۵     داخلی:  ۱۰۹۱

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی:علیرضا غلامی

شرح وظایف:امور نقلیه- انجام سرویس دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم:۳۳۴۴۷۰۶۵     داخلی:  ۱۰۹۱

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: سهراب جمال نژاد تطفی

شرح وظایف: امور نقلیه- انجام سرویس دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی:کاردانی (دانشجوی کارشناسی عمران)

اطلاعات تماس:تلفن مستقیم:۳۳۴۴۷۰۶۵     داخلی:  ۱۰۹۱

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۰