خدمات

نام حوزه:معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی: کریم پورحسین

شرح وظایف: مسئول خدمات

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۳۹


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: سعید حسین زاده

شرح وظایف:امور خدماتی

آخرین مدرک تحصیلی: سیکل

اطلاعات تماس:

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: سیدجواد حسینی

شرح وظایف:امور خدماتی

آخرین مدرک تحصیلی: سیکل

اطلاعات تماس:

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: تهمینه حبیبی

شرح وظایف:امور خدماتی

آخرین مدرک تحصیلی: سیکل

اطلاعات تماس:

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۰