انتشارات

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی(امور اداری)

نام و نام خانوادگی: مجید قنبری شیرزیلی

شرح وظایف: مسئول دبیرخانه، مسئول انتشارات(چاپ و تکثیر)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی دبیرخانه: ۱۰۴۷-      داخلی انتشارات: ۱۱۷۵

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>