دبیرخانه

نام حوزه: معاونت اداری و مالی(امور اداری)

نام و نام خانوادگی:مازیار تیموری اوغاز

شرح وظایف: مسئول دبیرخانه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

اطلاعات تماس: داخلی دبیرخانه: ۱۰۴۷

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: سیروس نوروزی سیاکوهی

شرح وظایف:  انجام مراسلات پستی

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم

اطلاعات تماسداخلی: ۱۰۶۳

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی(امور اداری)

نام و نام خانوادگی: سیده مریم موسویان

شرح وظایف: کارهای مربوط به دبیرخانه مرکزی

آخرین مدرک تحصیلی:کاردانی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۴۱

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: جواد رنجبر

شرح وظایف: کارهای مربوط به دبیرخانه

شرح وظایف: کارهای مربوط به دبیرخانه مرکزی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران

اطلاعات تماس:

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه:معاونت اداری و مالی(دبیرخانه مرکزی)

نام و نام خانوادگی: دلارام سجادیان

شرح وظایف: کارهای مربوط به دبیرخانه مرکزی

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم

اطلاعات تماس:داخلی: 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت اداری و مالی(دبیرخانه پژوهشی)

نام و نام خانوادگی: نعیمه تهوری کلکاسرایی

شرح وظایف: کارهای مربوط به دبیرخانه پژوهشی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۰۵

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام حوزه:معاونت اداری و مالی(دبیرخانه آموزشی)

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم امیدی شریفی

شرح وظایف: کارهای مربوط به دبیرخانه آموزشی(تایپ، اسکن، ارجاع، پست و پخش نامه قسمتهای مختلف)

آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۷۹

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه:معاونت اداری و مالی(دبیرخانه آموزشی)

نام و نام خانوادگی: طاهره کریمی

شرح وظایف: دبیرخانه ( ارسال و مراسلات، تایپ و...)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۰۷۰ 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۸