کارگزینی

نام و نام خانوادگی: کبری نیک دوبخشری

پست سازمانی: رئیس اداره کارگزینی

شرح وظایف:

انجام امور مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و بررسی و صدور احکام شاغلین، انجام امور مربوط به سیستم حضور و غیاب، تهیه و تنظیم گزارشات مختلف آماری در سال، اجرای بخشنامه های واصله از سازمان پس از دستور مدیران عالی واحد، انجام امور مربوط به تکمیل و ارسال فرم ضمیمه تغییر وضعیتی کارکنان قراردادی و رسمی آزمایشی، انجام امور مربوط به وامهای کارکنان، انجام مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی در خصوص کارکنان، انجام امور مربوط به کارکنان بازنشسته واحد و سایر امور ارجاعی ...

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

اطلاعات تماستلفن مستقیم: ۳۳۴۴۰۵۶۵          داخلی: ۱۰۲۳         آدرس پست الکترونیکی: k.nic1386[at]gmail.com

 

سوابق اجرایی:

کارشناس امور پژوهشی واحد و منطقه ۱۷،  کارشناس کارگزینی واحد

 

سوابق پژوهشی:

ارسال مقاله خارج از کشور(تایلند) وپذیرش آن، شرکت در همایش های ملی همدان، مشهد، پذیرش مقاله در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۳، پذیرش مقاله در کنفرانس مدیریت چالشها و راهکارها در سال ۱۳۹۳، ارسال مقاله و پذیرش آن در همایش های داخلی واحد رشت(دفترفرهنگ اسلامی)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: مجید مشکبید حقیقی  

شرح وظایف: کارگزینی (صدور احکام پرسنلی کارمندان، دبیر بیمه و رفاه واحد، انجام امور مربوط به بیمه تکمیلی و عمر و اسکان نوروزی)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                        

اطلاعات تماستلفن مستقیم: ۳۳۴۴۰۵۶۵     داخلی: ۱۰۲۲     آدرس پست الکترونیکی:

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۸