شرح وظایف معاون

شرح وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

  • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه واحد دانشگاهی اعم از بودجه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همچنین بودجه های عملیاتی و عمرانی، پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه های هریک از آنها جهت ارائه به ریاست واحد دانشگاهی
  • نظارت بر تهیه و تنظیم ترازنامه سالیانه به صورت سود و زیان و سایر صورت های مالی و تنظیم وتحلیل های لازم مالی برای مقام مافوق
  • نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و مالیاتی و کسر و واریز به موقع آن به حسابهای مربوط
  • ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به امور اداری و مالی
  • شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار رئیس واحد دانشگاهی
  • سازماندهی فعالیت های مدیریت های زیرمجموعه و تقسیم کار بین آنان
آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۹۸