شرح وظایف

رتبه بندی و تعالی سازمان:

در جهان امروز با توجه به سرعت تغییرات و میزان حجم بالای انتقال اطلاعات و چالش های پیش روی سازمان های اجتماعی که در بخش های گوناگون خدماتی، صنعتی و علمی و دانشگاهی فعالیت می کنند لزوم داشتن معیار و مکانیزم های مطمئن و کارآمد برای تعیین موقعیت و برنامه یزی بر اساس نقاط ضعف و قوت و هم به منظور اعتبار سنجی فعالیت های انجام شده ضروری به نظر می رسد. همچنین این مکانیزم ها باید قابلیت ایجاد شاخص هایی را داشته باشد تا از این طریق جایگاه کارکنان و اجزاء را در ساختار سیستم ها مشخص نمایند. و با رویکرد به رتبه بندی های حاصل از فرآیند اعتبار سنجی، شرایط تحقق عملکرد بهینه و صحیح را مهیا و در نهایت بستر تعالی سازمانی را گسترده سازد و از نفوذ عامل های رکود احتمالی به سیستم هایی که اغلب مستعد درگیر شدن با آن ها هستند، ممانعت بعمل آورد. برای این منظور نظارت بر ساختارها و فعالیت ها بر اساس اعتبار سنجی صحیح و رتبه بندی های حاصل از آن، ساز و کار بنیادی را فراهم می آورد که به فرآیند صحیح برنامه ریزی کمک می کند و از سوی دیگر امکان رصد مستمر ساختار و فعالیت ها را مهیا نموده و همچنین امکان ایجاد سازمان های متعالی را فراهم می سازد.

آن چه که به عنوان برنامه برای مرکز رتبه بندی و تعالی سازمانی در نظر گرفته شده است، می­طلبد تا گروه­های هدف که وضعیت آن­ها و عملکردشان موضوع رتبه­ بندی و اعتبار سنجی و تعالی سازمان قرار خواهد گرفت مورد شناسایی قرار گیرند. برای تحقق این امر یک نظام استقرایی(جزء به کل) در نظر گرفته شده است که اعتبار سنجی و رتبه­ بندی از جزء شروع و به گروه های هدف کل خواهد رسید و در این نظام رتبه بندی جامع هر چیزی که قابلیت ارزیابی و رتبه­ بندی داشته باشد در دستور کار رتبه­ بندی قرار خواهد گرفت. برای این منظور یک رابطه طولی رتبه­ بندی در نظر گرفته خواهد شد و یک رابطه عرضی رتبه­ بندی. تا بر اساس آن بتوان جایگاه هر جزء را در نظام بزرگتر تشخیص داد و هم این که جایگاه جزء ها را در نظام مقایسه ای با جزء های دیگر مشابه خود تعیین نماییم.

بر اساس این ساختار در مورد افراد، نظام رتبه بندی از فرد آغاز و با تعیین جایگاه فرد در گروهی که در آن فعالیت می نماید ادامه پیدا خواهد کرد. در مرتبه بعد جایگاه گروه در حوزه فعالیت و سپس رتبه حوزه فعالیت در واحد دانشگاهی، واحد دانشگاهی در بین واحدهای دانشگاهی و بالاخره رتبه دانشگاه آزاد اسلامی در بین دیگر دانشگاه­ های کشور و جهان مورد سنجش و پایش مداوم قرار خواهد گرفت.

بر این مبنا مدل تعالی سازمانی بر اساس شاخص ها و معیارهای مندرج در مدل های تعالی و مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف و شناسایی موقعیتی که دانشگاه در آن قرار دارد برای دانشگاه طراحی و به صورت مستمر مورد پایش قرار خواهد گرفت.

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۷