مسول امور اقتصادی و دانش بنیان

نام حوزه: معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

نام و نام خانوادگی: معصومه مهربان

شرح وظایف: مسئول امور اقتصادی و دانش بنیان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کارشناسی ریاضی

اطلاعات تماسداخلی: ۱۰۲۷ آدرس پست الکترونیکی: mehrban_77[at]yahoo.com

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۷