مسول مدیریت دانش و توانمندسازی نیروی انسانی

نام حوزه: معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

 

نام و نام خانوادگی:الهه خاتمی

شرح وظایف: مسئول مدیریت دانش و توانمندی سازی نیروی انسانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت ـــ کارشناسی ریاضی

اطلاعات تماسداخلی: ۱۲۹۰

سوابق اجرایی:

 

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۷