شرح وظایف

مدیریت دانش و توانمند سازی منابع انسانی:

مدیریت دانش: عبارت است از بهره برداری و توسعه داراییهای دانشی یک سازمان جهت تحقق اهداف سازمان و با توجه به اهداف مدیریت دانش که از جمله ان می توان به ایجاد مخازن و منابع دانش،ایجاد تسهیلات و بهبود دستیابی به دانش و توزیع ان ،تقویت محیط دانش و اداره موثر دانش به عنوان یک دارایی اشاره کرد.این بخش سعی بر ان دارد تا با پرداختن به این موضوعات و گام برداشتن در مسیر صحیح مدیریت دانش که به اثربخش شدن و توسعه دانش در سازمان کمک می کند،دست یابد.

توانمند سازی منابع انسانی:از انجایی که نیروی انسانی مهم ترین جز سرمایه اصلی سازمان ها محسوب می شود و هرچه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد،احتمال موفقیت،بقا و ارتقای سازمان بیشتر خواهد بود.لذا باید در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان نمود تا تغییر در مشاغل و ارتقای مسیر شغلی و ضرورت توجه به اموزش و بهسازی را در پیشرفت اهداف دانشگاه افزایش داد.این امر از طریق برگزاری دوره ها و کارگاههای اموزشی بر پایه مطالعات نیاز سنجی،برنامه ریزی،اجرا و ارزشیابی تحقق می یابد.اموزش ها به دو صورت اموزش های بلند مدت و کوتاه مدت انجام می گیرد.

از دیگر فعالیت های این بخش می توان به:

۱- سنجش اثربخشی دوره های ضمن خدمت

۲- تهیه گزارش عملکرد اموزش های نیروی انسانی

۳- ارزشیابی نظرات مدیران و شرکت کنندگان در کارگاه های اموزشی

۴- تولید تقویم اموزشی سالیانه

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۷