مسول برنامه و بودجه

نام حوزه: معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

نام و نام خانوادگی: 

شرح وظایف: مسئول برنامه و بودجه

آخرین مدرک تحصیلی: 

اطلاعات تماسداخلی:۱۰۶۵    آدرس پست الکترونیکی:

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۹۸