مسول برنامه و بودجه

نام حوزه: معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

نام و نام خانوادگی: ساری شمالی فر

شرح وظایف: مسئول برنامه و بودجه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مالی ـــــــ کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماسداخلی:۱۰۶۵    آدرس پست الکترونیکی: sashomalifar[at]gmail.com

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۷