شرح وظایف

برنامه و بودجه:

۱- برنامه ریزی ،بررسی و تدوین برنامه های توسعه واحد دانشگاهی

۲- برنامه ریزی ،بررسی و پیش بینی بودجه سالانه واحد دانشگاهی

۳- نظارت و ارزیابی عملکرد سالانه برنامه و بودجه واحد دانشگاهی

۴- پیگیری موضوع متنوع سازی منابع درامدی واحد دانشگاهی(غیر از شهریه)

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۷